WHAT IS WE ENJOY WISDOM ?

We Enjoy Wisdom คือ พื้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างความพร้อม ทักษะในการใช้สื่อออนไลน์ บนโลกดิจิทัลอย่างมีสติ รู้เท่าทัน สำหรับประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย อาหารเพื่อสุขภาพ และการใช้ เทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัล โดยในกิจกรรมวีเอ็นจอยดิจิทัลเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้สูงอายุได้สื่อสารผ่านโลกดิจิทัลอย่าง ปลอดภัยบนพื้นฐานกรอบความเป็นพลเมืองดิจิทัลของ ลิปเบิล และเบลลี่ (Ribble & Bailey) ประกอบด้วย พฤติกรรมคุณลักษณะ ดังนี้
1. ด้านการเคารพสิทธิ์ของตนเองและบุคคลอื่น (respect)
2. ด้านความรู้สารสนเทศ การสื่อสาร (educate)
3. ด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย (protect)

ด้านการเคารพสิทธิ์
ของตนเองและบุคคลอื่น

ด้านความรู้สารสนเทศ การสื่อสาร

ด้านความรู้สารสนเทศ การสื่อสาร

aboutus

โดยสามมิติของความเป็นพลเมืองดิจิทัลดังกล่าว ต้องมีการบูรณาการเชื่อมโยง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของกลุ่ม Baby Boomer ซึ่งเป็นวัยผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรม สุ่มเสี่ยงมากที่สุด เมื่อเทียบกับเจน (Gen) อื่น ๆ ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความพร้อมในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประเทศไทย ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ต้องขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ผู้สูงวัยให้มีสุขภาวะพฤฒพลัง (Active Aging) บนรากฐาน “สื่อสารอย่างมีสติ สนุก สุขใจอย่างมีส่วนร่วม” โดยมีเป้าหมายสร้างสรรค์ กิจกรรมกับผู้สูงอายุ ทั่วประเทศ ในการสื่อสารอาหารเพื่อสุขภาพ ผ่านแพลตฟอร์มวีเอ็นจอยดิจิทัล