mobile_phone

We Enjoy Wisdom มีอะไรบ้าง?

พื้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างความพร้อม ทักษะในการใช้สื่อออนไลน์ บนโลกดิจิทัลอย่างมีสติ รู้เท่าทัน สำหรับประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้